NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ TARAFINDAN

SAĞLIK MESLEK MENSUPLARININ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN

AYDINLATMA METNİ

 

Sayın Sağlık Meslek Mensubumuz,

Nobel İlaç San. ve Tic. A.Ş. (“Nobel İlaç” veya “Şirket”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi işlemeye ihtiyaç duyuyoruz.

KVK Kanunu 3. maddesi uyarınca kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Bu bağlamda Şirketimiz, kişisel verilerinizin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi işlemler gerçekleştirebilecektir.

 

1. İşlenen kişisel verileriniz nelerdir?

Nobel İlaç ile mevcut hukuki ilişkiniz kapsamında ad-soyadı, TC kimlik numarası, uyruk, doğum tarihi, doğum yeri, telefon numarası, adres bilgileri, e-posta adresleri, konum bilgisi, özgeçmiş bilgileri, eğitim seviyesi, meslek bilgisi, diploma bilgisi, pazarlama anketi, fotoğraf, görüntü kayıtları (video kayıtları vb.), dernek üyeliği verileriniz ve imzanız işlenebilmektedir.

Söz konusu pazarlama anket verileri kapsamında, Şirketimiz, mesleki faaliyetlerinize ve tercihlerinize ilişkin bilgileri (Terapötik alan bazında tedavi tercihleriniz, endikasyon potansiyel reçete adeti, tedavi protokolü tercihleriniz, dijital kanallardan ürün çalışılmasına olan yakınlığınız, vb.), Şirketimiz, ürünlerimiz ve hizmetlerimize ilişkin bakış açınızı daha iyi anlamamızı sağlayan ve sizinle olan etkileşimiz kapsamında edinilen bilgileri (ürün mesajlarımız ve rakiplerimizle karşılaştırmalara yönelik fikirleriniz, ürün tanıtım temsilcilerimiz, web-sitemiz, var ise çağrı merkezlerimiz ile ilgili iletişimlerinize dair bilgiler, mesleki ilgi alanlarınız vb.) işleyebilecektir.

 

2. Kişisel verileriniz hangi amaç ile işlenebilir?

Toplanan kişisel verileriniz, denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi, iç denetim/soruşturma/istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, iş sürekliliğinin sağlanması süreçlerinin yönetilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, pazarlama ve analiz çalışmalarının yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesi, taleplerin ve şikayetlerin takibi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi, görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla, toplantı değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi, değer aktarımı ve ürün tanıtım numunelerinin yönetimi gibi mevzuattan kaynaklanan süreçlerin takibi, literatür taleplerinin sağlanması, kurumsal e-posta adreslerine ulaşan şikayet ve taleplerin karşılanması, röportajların düzenlenmesi ve web sitesi ara yüzlerinin güncellenmesi, advers olay bildirimlerinin raporlanması, klinik araştırma çalışmalarının yürütülmesi, anket çalışmalarının (şirket stratejilerinin belirlenebilmesi amacıyla yapılan segmentasyon çalışması) ve pazarlama tanıtım faaliyetlerinin (pazarlama tanıtım projeleri ve her türlü ticari elektronik iletiler dahil olmak üzere) gerçekleştirilmesi kapsamında, KVK Kanunu’nun 4. Maddesine uygun şekilde işlenebilecektir.

 

3. İşlenen kişisel verileriniz kimlere ve hangi amaçla aktarılabilir?

Toplanan kişisel verileriniz; işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde yer alan amaçlarla;

  • Yurt içindeki iş ortaklarımıza,
  • Kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere,

KVK Kanunu’nun 8. ve 9. Maddeleri uyarınca aktarılabilecektir.

 

4. Kişisel verilerinizi hangi yöntemle ve hangi hukuki sebeple işliyoruz?

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından, Kanunun 5. maddesinde belirtilen, “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “kişisel verilerin ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması”, “ kişisel verilerin işlenmesinin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması” ve/veya “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak, fiziki ve/veya elektronik ortamda, sözlü ve/veya yazılı (çağrı merkezi, telefon, e-posta, basılı/dijital sözleşme, taahhütname, form, faks vb.) olarak şirket içi sistem, web sitesi, mobil uygulama, iş ortakları veya doğrudan sizinle etkileşimimiz vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

5. Şirketimiz tarafından işlenen özel nitelikli kişisel verileriniz nelerdir ve hangi amaçla işlenmektedir?

Şirketimiz, aşağıda belirtilen özel nitelikli kişisel verilerinizi, yine aşağıda belirtilen amaçlarla, verdiğiniz açık rızanız kapsamında işleyebilecektir. Şirketimiz ile paylaştığınız dernek üyeliği bilgileriniz, Şirketimiz tarafından faaliyetlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesi amacıyla işlenebilecek ve gerekli görüldüğü takdirde yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.

 

6. KVK Kanunu uyarınca haklarınız nelerdir?

KVK Kanunu md. 11 uyarınca;

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini, düzeltme işleminin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Yasal sınırlar hariç olmak üzere Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, silme ve yok etme işleminin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

7. Veri sorumlusuna nasıl başvuracaksınız?

Yukarıda yer alan haklarınızı kullanmak için şahsen, noter vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü mektupla (nüfus cüzdanı ön yüz fotokopisi ile birlikte), Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:14 34768 Ümraniye/İstanbul adresine yazılı olarak, nobelilac@hs02.kep.tr adresine kayıtlı elektronik posta ile veya kvkk@nobel.com.tr adresine güvenli elektronik imza/mobil imza kullanarak e-posta ile başvurabilirsiniz. Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

Şirketimiz, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek için ilgili kişiden ek bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek için, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

Şirketimize iletilen usulüne uygun talepler en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, söz konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirketimiz tarafından başvuru sahibinden Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

Veri sahibi başvuru formuna ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikamıza www.nobel.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

 

NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmak ve hizmetlerimizi daha etkin sunmak için, üçüncü kişilere ait olanlar da dahil, çerezler ve benzer teknolojiler kullanmaktayız. Detaylı bilgi için Gizlilik Politikası’nı ve Çerez Politikası’nı. inceleyebilirsiniz.